Historia szkoły

1 IX 1962 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących oraz Trzyletnim Technikum Mechanicznym dla Pracujących Fabryki Narzędzi Rolniczych "Jawor" o specjalności obróbka skrawaniem. Zajęcia lekcyjne uczniów odbywały się w świetlicy przy ul.1-Maja oraz w salach Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki nr 8. Pierwszym dyrektorem został Jan Szary, kierownikiem warsztatów szkolnych Stanisław Rygas a dyrektorem Technikum Wiesław Szczypka.

Rok szkolny 1963/64 - wniosek do władz powiatowych i miejskich o przekazanie budynku na potrzeby szkoły przy ul. Armii Radzieckiej nr 18 (obecnie ulica Piłsudskiego), W roku szkolnym 1964/65 i 1965/1966 - prowadzono prace remontowe w obiekcie przyznanym szkole.

Rok szkolny 1966/67 - naukę rozpoczęli w budynku przy ul. Armii Radzieckiej uczniowie:
-Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących
-Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
-Trzyletniego Technikum Mechanicznego

Dyrektorem został dotychczasowy dyrektor szkoły zawodowej Jan Szary a funkcję wicedyrektora powierzono Władysławie Zielińskiej. W roku szkolnym 1968/69 - zwiększa się liczba oddziałów, nastąpiła rozbudowa Fabryki Narzędzi Rolniczych co spowodowało duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w zawodach: tokarz, ślusarz, spawacz, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, kowal maszynowy. W tym też roku dyrektorem szkoły zostaje Czesław Tomasiak. 1 września 1971 r. - Minister Przemyślu Maszynowego powołał Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Narzędzi Rolniczych "Jawor" w Jaworze. Zostaje otwarta Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych o 2-letnim okresie nauki w zawodzie kowal maszynowy.

Rok szkolny 1974/75 - otwarto nowy kierunek kształcenia - frezer.

1 września 1976 r. - na stanowisko dyrektora szkoły powołano Janinę Sobczak.

31 sierpnia 1977 r. - decyzją Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych Technikum Mechaniczne dla pracujących zakończyło swoją działalność.

1 IX 1977 r. - szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawodowych "Agromet" Zakładów Kuzienniczych i Maszyn Rolniczych. Rok szkolny 1977/78 przyniósł kolejne zmiany stanowisko dyrektora szkoły powierzono dotychczasowej wicedyrektor Władysławie Zielińskiej.

1 września 1979 r. - odbyła się inauguracja roku szkolnego w nowej szkole przy ulicy Wiejskiej nr 5 - przecięcia wstęgi dokonał Wojewoda Legnicki - Edmund Halamski oraz Dyrektor Naczelny Zakładów Kuzienniczych i Maszyn Rolniczych Aleksander Pruszkowski. Szkołę wyposażono w nowy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, warsztaty szkolne otrzymały nowoczesny park maszynowy, stanowiska pracy do obróbki ręcznej oraz własną wypożyczalnię narzędzi. Do istniejących kierunków kształcenia doszła nowa specjalność - monter układów elektronowych i automatyki przemysłowej.

24 marca 1992 r. - Dyrekcja Zakładów Kuzienniczych i Maszyn Rolniczych Przekazuje szkołę Kuratorium Oświaty w Legnicy.

1 września 1992 r. - decyzją Kuratora Oświaty w Legnicy szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Mechanicznych w Jaworze.

22 XII 1997 r. - decyzją nr 41/97 Kuratora Oświaty w Legnicy zlikwidowano warsztaty szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych z dniem 1 IX 1998.

W roku szkolnym 1998/99 - otwarto Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej (czteroletnie) kształcące w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem.

W roku szkolnym 1999/2000 uchwałą Rady Powiatu w Jaworze utworzono drugi ciąg Liceum Zawodowego na podbudowie szkoły podstawowej w zawodzie sprzedawca. W tym też roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach mechanicznych zakończyła swoją działalność.

Rok szkolny 2000/2001 - przeprowadzono remont części hali po zlikwidowanych warsztatach szkolnych i przystosowano ją do zajęć rekreacyjno - sportowych.

Od 1965 r. do 2001 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyło 2129 uczniów, Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych 310 uczniów, Technikum Mechaniczne 703 uczniów w tym Technikum Mechaniczne dla Pracujących 337.

W roku szkolnym 2001/ 2002 - Obchodziliśmy Jubileusz 40- lecia istnienia naszej szkoły. Szkole nadano imię Adama Mickiewicza. Komitet Organizacyjny Jubileuszu ufundował szkole pamiątkową tablicę i płaskorzeźbę poety. Szkoła również wzbogaciła się o sztandar.

W roku szkolnym 2002/ 2003 - szkołą zmieniła swą nazwę na Zespół Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza.

Przyszła młodzież do nowych typów szkół: 3 letniego liceum profilowanego ekonomiczno - administracyjnego i usługowo gospodarczego oraz 4 letniego technikum handlowego na podbudowie gimnazjum a pożegnaliśmy absolwentów trzech klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Był to ostatni rocznik uczniów kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową w murach naszej szkoły.

Rok Szkolny 2003/ 2004 - inauguracja roku szkolnego odbyła się 1.09. 2003r. w obecności Pana wicestarosty Jana Sobczaka oraz Pani dyrektor Władysławy Zielińskiej i Pani wicedyrektor Izabeli Drąg - Misiak. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie w obecności pocztu sztandarowego.

Koniec roku szkolnego 2003/ 2004 wiąże się z pożegnaniem pracowników szkoły, Pani Dyrektor Władysławy Zielińskiej oraz wielu nauczycieli i długoletnich pracowników administracji.

Kolejny rok szkolny 2004/2005 - to rok obfitujący w zasadnicze zmiany w życiu szkoły.

Nowym dyrektorem szkoły zostaje dotychczasowa wicedyrektor- Pani Izabela Drąg - Misiak, a wicedyrektorem Pani Agnieszka Węgiel Inaugurację roku szkolnego rozpoczęła Pani Dyrektor Izabela Drąg- Misiak w obecności wicestarosty Jana Sobczaka. Odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum i technikum handlowego.

W dniu 20.09.2004 r. nastąpiło uroczyste otwarcie hali sportowo- rekreacyjnej przy naszej szkole. Na uroczystości zgromadzili się dyrektorzy szkół z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, księża i kierownicy jednostek budżetowych podległych starostwu oraz gminie Jawor.

Gościliśmy ministra obrony narodowej- Jerzego Szmajdzińskiego, dolnośląskiego kuratora oświaty Teresę Kaletę, dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu- Zdzisława Paligę oraz starostów z Legnicy, Złotoryi i Kamiennej Góry. Uroczystość przeprowadziła dyrektor szkoły Pani Izabela Drąg-Misiak wraz z Angeliką Filak i wicedyrektor Agnieszką Węgiel. Przecięcia wstęgi dokonali minister Szmajdziński, starosta Jarosiński, kurator Teresa Kaleta, Była dyrektor ZSZ Władysława Zielińska oraz obecna dyrektor Izabela Drąg - Misiak. Obiekt został poświęcony przez księdza prałata Jana Sowę wraz z księdzem Jackiem Saładuchą.

W maju 2005r. pożegnaliśmy pierwszych absolwentów klasy III liceum profilowanego o profilu usługowo- gospodarczym oraz klasy III o profilu ekonomiczno- administracyjnym.

Rok szkolny 2005/2006 - zwiększa się ilość oddziałów w szkole. Zostaje utworzone Technikum Handlowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych.

Rok szkolny 2006/2007 - inauguracja roku szkolnego odbyła się 1.09. 2006 r. Do klas pierwszych liceum profilowanego o profilu usługowo -gospodarczym oraz Technikum Handlowego przybyli nowi uczniowie. Nie udało się utworzyć oddziału liceum o profilu administracyjno-gospodarczym. Otwarto jednak oddział kształcący w kierunku Technik Obsługi Turystycznej na podbudowie liceum profilowanego.


GFX & PHP - Wojciech Dąbrowski